Fakturačné údaje:

Intas, s.r.o.
Stromová 10
040 01 Košice
registrácia: Obchodný register Okresného súdu Košice I,
Odd. Sro, Vložka číslo 6908/V
konateľ: Ing. Oskar Svitanič

IČO: 31 716 008
DIČ: 2020482310
IČ DPH: SK 2020482310
Banka: Tatra banka, a.s.
Bankové spojenie: 2949004819/1100
IBAN: SK63 1100 0000 0029 4900 4816
Swift kód‎: ‎TATRSKBX